راهنمای سرمایه گذاری

جغرافیا و آب و هو

جغرافیا و آب و هو

ترکیه وضعیت جغرافیایی بینظیري دارد که بخشی از آن در آسیا و بخشی در اروپا قرار گرفته است و در واقع در طول تاریخ پلی بین این دو قاره بوده است. از نظر مساحت از دیگر کشورهاي اروپایی بزرگتر است و تقریبا تمام و کمال در قاره آسیا قرار گرفته است. این کشور زمانی مالک بیشتر شبه جزیره بالکان بود و در واقع باقی مانده امپراتوریی است که زمانی بر شمال آفریقا و خاورمیانه حاکم بود. ترکیه کشوري بینظیر است و استانبول را دارد که یکی از زیباترین شهرهاي دنیا محسوب میشود.

طول آن از شرق تا غرب 1565 کیلومتر و عرض آن از شمال تا جنوب تقریبا 666 کیلومتر است. ترکیه در شمال با دریاي سیاه؛ در شمال باختري با گرجستان و ارمنستان؛ در خاور با ایران، آذربایجان و نخجوان؛ در جنوب خاوري با عراق و سوریه؛ در باختر با دریاي مدیترانه و اژه؛ و در شمال باختري با کشورهاي اتحادیه اروپا مثل یونان و بلغارستان همسایه است. این کشور همچنین استانبول و تنگه داردانل در دریاي مرمره را دارد. به تنگه دادانل، تنگه ترکیه هم میگویند. پایتخت آن آنکارا است و استانبول بزرگترین شهر و بندر آن محسوب میشود که اروپا و آسیا را به هم میپیوندد. ترکیه به خاطر موقیت استراتژیک مکانی خود نفوذ زیادي در منطقه دارد.

این کشور به خاطر موقیعت جغرافیایی خود هر چهار فصل را به طور همزمان دارد. در این کشور که آب و هوا در مناطق ساحلی به مانند آب و هواي مدیترانهاي و آب و هواي دریاي سیاه متغیر است داراي تابستانهاي گرم و خشک است البته به جز در سواحل دریاي سیاه. در بهار و پاییز آب و هواي ملایمی دارد. زمستانهاي سردي دارد به جز در سواحل مدیترانه ؛ در غرب ممکن است در سال فقط چند روز برفی داشته باشند. مناطق میانی کشور برفی و سرد هستند. جولاي و اوت گرمترین و ژانویه و فوریه سردترین ماههاي سال هستند .

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Tor Holding
Nihal İnşaat
Agrowell
Tor Advisory
Grand Sirkeci
Aris Grand Tower
Tor Beylikdüzü
Mersin Marina
Aqua Kavaklı
Tracemix
New Resididence
1
Telegram Contact Us Whatsapp contact gif for mobile Whatsapp Call Us Live Chat