Trem Global Logo

راهنمای سرمایه گذاری

راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ترکیه

ترکیه با توجه به پیشرفت چشمگیر با اقتصاد در حال توسعه خود در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش های ساخت و ساز و املاک، در حال تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه گذاران نهادی و فردی است. در این فرآیند، این کشور فرصت‌های قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق نیاز به تسلط بر پویایی‌های محلی دارند. ما به‌عنوان تیم ترم گلوبال، به‌منظور پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در مسائل مربوط به تملک و سرمایه‌گذاری املاک، که به شدت به عوامل داخلی و خارجی وابسته هستند و مشکلات منحصربه‌فردی دارند، با کارکنان مجرب و تحت سلطه‌ی خود، از نزدیک پیشرفت‌ها را دنبال می‌کنیم. به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در ترکیه و کمک به آنها برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک در ترکیه را به سرمایه گذاران ارائه می دهیم، جایی که ما دانش خاص بخش را ارائه می دهیم. اطلاعات این راهنما عمومی است، نه مشاوره اجتماعی، مالیاتی یا حقوقی.

مجوز اقامت

اتباع خارجی به هر دلیلی که بخواهند در ترکیه اقامت داشته باشند، باید مجوز اقامت بگیرند. برحسب نوع اقامتی که میخواهند بگیرند اعم از کوتاه مدت، تحصیلی، خویشاوندي، درازمدت و مجوز اقامت بشردوستانه می توانند به طور آنلاین از طریق وب سایت اداره مهاجرت ترکیه درخواست مجوز اقامت نمایند.

خارجیانی که میخواهند براي مدتی بیشتر از مدت مجاز از طریق ویزا یا 90 روز در ترکیه بمانند ملزم هستند که مجوز اقامت بگیرند. درخواست براي آن باید قبل از انقضاي ویزا یا مجوز اقامت انجام شود.

خارجیانی که درخواست خود را تکمیل کردهاند باید در زمان مقرر در اداره مهاجرت منطقه یا استانی که قصد اقامت در آن را دارند حضور یابند. اگر اتباع خارجی دلیل خوبی براي عدم حضور خود در اداره مهارجرت مربوطه نداشته باشند به مثابه عدم درخواست در نظر گرفته میشوند. آنهایی که دلیل خوب و معتبري براي عدم حضور خود داشته باشند باید اسناد و اطلاعات مرتبط را به اداره مهاجرت بدهند. اگر بخواهند زمان اقامت را افزایش دهند باید پروسه مشابهی را طی نمایند.

درخواست براي مجوز اقامت نمی تواند با هیچ گونه درخواست دیگري همراه باشد و درخواست و سند اقامت هر خارجی به طور جداگانه صادر میشود. علاوه بر اینکه هر خارجی میتواند خود به شخصه درخواست مجوز نماید میتوان از طریق نماینده قانونی یا وکیل نیز درخواست اخذ مجوز اقامت نمود. هرچند، اداره اقامت میتواند در صورت صلاحدید از فرد خارجی بخواهد که در پروسه درخواست حضور داشته باشد.

شش نوع مجوز اقامت وجود دارد که میتوان از طریق سامانه ikamet-e گرفت که روند آن براي اولین درخواست، درخواست تمدید مدت اقامت، و درخواست انتقال یکسان است.

انواع مجوز اقامت

مجوز اقامت کوتاه مدت

-خارجیانی که براي انجام تحقیقات علمی وارد کشور میشوند.

-خارجیانی که در ترکیه مالک اموال غیرمنقول هستند؛

-خارجیانی که دنبال راهاندازي کسب و کار و برقراري ارتباطات تجاري هستند؛

-خارجیانی که در برنامههاي آموزش ضمن خدمت شرکت میکنند؛

-خارجیانی که براي شرکت در برنامههاي آموزشی یا مشابه وارد کشور میشوند؛

-خارجیانی که به منظور گردشگري وارد کشور میشوند؛

-خارجیانی که براي امور درمانی وارد میشوند؛

-خارجیانی که بنا به درخواست یا تصمیم مقامات قضایی یا حکومتی ملزم به حضور در کشور هستند؛

-خارجیانی که خانواده آنها شرایط اقامت را از دست میدهند میتوانند اقامت کوتاه مدت بگیرند؛

-خارجیانی که براي گذراندن دوره هاي زبان ترکی وارد کشور میشوند؛

-خارجیانی که تمایل به حضور در برنامههاي آموزشی، تحقیقاتی، کارآموزي یا دوره هاي برگزار شده توسط سازمان هاي عمومی را دارند؛

-خارجیانی که ظرف مدت شش ماه بعد از فارغ التحصیلی از تحصیلات تکمیلی پذیرش میگیرند؛

-خارجیانی که در ترکیه شاغل نیستند اما در حوزه ها و به مقدار تعیین شده توسط شوراي وزیران سرمایه گذاري کرده اند و همچنین همسران خارجی و فزندان صغیر یا فرزندان وابسته آنها؛

شهروندان جمهوري ترك قبرس شمالی.

مجوز اقامت خانوادگی

مجوز اقامت خانوادگی به آن دسته از اتباع ترکیه داده میشود که به واسطه تبعید شهروندي ترکیه را از دست داده باشند یا همسران خارجی اتباع خارجی و مهاجرانی که مجوز اقامت دارند و افرادي که وضعیت محافظت شده ثانویه دارند یا فزندان صغیر و همسران اتباع خارجی و فرزندهاي وابسته همسران آنها.

مجوز تحصیلی

-افرادي که به دنبال اخذ تحصیلات اولیه یا ثانویه هستند و افرادي که مجوز اقامت خانوادگی ندارند ( بدون مجوز اقامت می توانند تا سن 18 سالگی به تحصیل خود ادامه دهند ( براي سطح ابتدایی و دبیرستان). هرچند، وقتی به سن بالاي 18 برسند و همچنان در سطح دبیرستان مشغول به تحصیل باشند باید مجوز اقامت بگیرند.)

-براي آن دسته از اتباع خارجی که دنبال تحصیلات در سطح فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند و یا تمایل به گرفتن تخصص در رشته هاي پزشکی (توس) یا صنعت (دوس) دارند مجوز تحصیلی صادر میشود.

دانشجویانی که مجوز اقامت تحصیلی دارند فقط میتوانند براي همسر و فرزندان خود درخواست صدور مجوز اقامت خانوادگی داشته باشند و این امر براي دیگر اقوام آنها صدق نمیکند.

مجوز اقامت درازمدت

دولت میتواند با تایید وزارتخانه براي آن دسته از اتباع خارجی که براي مدت حداقل هشت سال بدون وقفه در ترکیه اقامت داشته باشند و یا شرایط تعیین شده توسط هیئت سیاست گذاري مهاجران را دارند مجوز اقامت درازمدت صادر نماید. به پناهندگان، پناهنگان مشروط و کسانی که وضعیت حفاظت شده ثانویه دارند و همچنین کسانی که مجوز اقامت بشردوستانه و وضعیت حفاظت شده موقت دارند مجوز اقامت درازمدت داده میشود.

مجوز اقامت درازمدت براي مدت نامحدود صادر میشود.

مجوز اقامت بشردوستانه

مجوز اقامت بشردوستانه ممکن است براي موارد زیر صادر شود:

-مجوز اقامت بشردوستانه در چارچوب قوانین حفاظت بین المللی و اتباع خارجی براي تامین منافع کودکان به بهترین شیوه در مواقعی که علارغم تصمیم براي برگردندان آنها یا ممنوعیت ورود آنها به ترکیه نتوان آنها را از ترکیه خارج کرد و یا اینکه دپورت آنها از ترکیه معقول یا ممکن نباشد؛

-در صورت عدم وجود یک حکم اخراج براي اتباع خارجی؛

-در مواقعی که یک دادگاه قضایی علیه جرم واقع شده برگزار میشود؛

-در مواقعی که اتباع خارجی به دلیل موارد اورژانس یا محافظت از منافع ملی و همچنین به دلایل نظم و امنیت عمومی باید اجازه ورود و ماندن در ترکیه را داشته باشند، ودر صورتی که نتوان براي این افراد به دلیل شرایطشان که مانع اعطاي مجوز اقامت می شود یکی از انواع مجوزهاي اقامت را گرفت؛

در شرایط به شدت خاص.

مجوز اقامت براي قربانیان قاچاق انسان

مجوز اقامت براي قربانیان قاچاق انسان در چارچوب قوانین حفاظت بین المللی و اتباع خارجی به آن دسته از اتباع خارجی اعطا میشود که قربانی چاقان انسان هستند و یا شواهد و مدارك مستدلی دال بر احتمال قربانی شدن آنها وجود داشته باشد.

افرادي که این شرایط را دارند و اجازه کار در ترکیه دارند مجبور نیستند براي گرفتن مجوز اقامت درخواست بدهند. آن دسته از اتباع خارجی که مجوز کار دارند از این حق برخوردارند که بدون مجوز اقامت و تا پایان دوره مجوز کار خود در ترکیه بمانند

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Phone
1
Footer Contact Bar Image